Akt poświadczenia dziedziczenia

Postępowania spadkowego można dokonać w Sądzie (postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku) lub przed notariuszem (akt poświadczenia dziedziczenia). W Naszej Kancelarii Notarialnej sporządzamy protokoły otwarcia testamentu, protokoły dziedziczenia oraz wszelkie inne czynności niezbędne do dziedziczenia.

W Akcie Poświadczenia Dziedziczenia określa się spadkobierców, jak również wysokość przysługujących im praw do spadku. Jest to dokument, którym posługują się Państwo we wszelkich urzędach i instytucjach, jeśli chcą Państwo wykazać swoje prawa do spadku.

Potrzebne dokumenty:

 1. Dowód osobisty osoby zmarłej lub zaświadczenie o numerze pesel osoby zmarłej (jeżeli nie ma dowodu osobistego),
 2. Akt zgonu spadkodawcy,
 3. Akty stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia lub akty małżeństwa, 
 4. Testament (jeżeli został sporządzony),
 5. Umowy o zrzeczenie się dziedziczenia (jeżeli zostały sporządzone),
 6. Oświadczenia o odrzuceniu lub przyjęciu spadku (jeżeli zostały sporządzone).

Potrzebne Informacje:

 1. Dane spadkobierców, tj. imię (imiona), nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania, nr PESEL, seria i nr dowodu osobistego lub paszportu wraz z datą ważności,
 2. Ostatnie miejsce zamieszkania i pobytu spadkodawcy,
 3. Informacja czy były inne dzieci (np. przysposobione lub zmarłe),
 4. Czy w skład spadku wchodziło przedsiębiorstwo z zarządzie sukcesyjnym,
 5. W przypadku, gdy spadkobiercą jest cudzoziemiec to informacja o tym czy w skład spadku wchodzi nieruchomość, wieczyste użytkowanie nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub udziały, akcje lub ogół praw i obowiązków w spółce handlowej będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 6. Nr telefonu/adres e-mail w przypadku ewentualnej potrzeby nawiązania kontaktu.