Darowizna

DAROWIZNA LOKALU

Potrzebne dokumenty:

 1. Numer księgi wieczystej,
 2. Podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów, to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku darowizny po 2007 roku łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się obdarowanego z obowiązku podatkowego, zaś w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego.

Potrzebne Informacje:

 1. Dane stron aktu notarialnego, tj. imię (imiona), nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania, nr PESEL, seria i nr dowodu osobistego lub paszportu wraz z datą ważności,
 2. Jeżeli strona działa przez pełnomocnika potrzebny jest wypis udzielonego pełnomocnictwa,
 3. Stan cywilny strony darującej i obdarowanej (jeżeli były zawierane umowy majątkowe małżeńskie to wypis aktu notarialnego do wglądu przed umową),
 4. Wartość rynkowa nieruchomości,
 5. Informacja czy lokal wymaga remontu,
 6.  Czy będzie ustanawiana służebność mieszkania, jeżeli tak to jaki zakres (czy na całej nieruchomości czy tylko np. 1 pokój),
 7. Nr telefonu/adres e-mail w przypadku ewentualnej potrzeby nawiązania kontaktu.

DAROWIZNA SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

Potrzebne dokumenty:

 1. Numer księgi wieczystej (o ile została założona),
 2. Podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów, to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku darowizny po 2007 roku łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się obdarowanego z obowiązku podatkowego, zaś w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 3. Zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej, o tym komu przysługuje powyższe prawo celem przedłożenia do aktu notarialnego,
 4. W przypadku, gdy dla spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego nie ma założonej księgi wieczystej, a będzie wola stron do założenia takiej księgi wieczystej - to dodatkowe zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej wydane celem założenia księgi wieczystej.

Potrzebne Informacje:

 1. Dane stron aktu notarialnego, tj. imię (imiona), nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania, nr PESEL, seria i nr dowodu osobistego lub paszportu wraz z datą ważności,
 2. Stan cywilny strony darującej i obdarowanej (jeżeli były zawierane umowy majątkowe małżeńskie to wypis aktu notarialnego do wglądu przed umową),
 3. Wartość rynkowa spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 4. Informacja czy lokal wymaga remontu,
 5. Nr telefonu/adres e-mail w przypadku ewentualnej potrzeby nawiązania kontaktu.

DAROWIZNA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

Potrzebne dokumenty:

 1. Numer księgi wieczystej,
 2. Podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów, to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku darowizny po 2007 roku łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się obdarowanego z obowiązku podatkowego, zaś w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 3. Wypis z rejestru gruntów, z adnotacją, że przeznaczony jest do dokonywania wpisów w księdze wieczystej,
 4. Jeżeli działka będzie odłączana z księgi wieczystej to wyrys z mapy ewidencyjnej, z adnotacją, że przeznaczony jest do dokonywania wpisów w księdze wieczystej,
 5. Jeżeli działka jest zabudowana to wypis z kartoteki budynków dla budynków położonych na działce, z adnotacją, że przeznaczony jest do dokonywania wpisów w księdze wieczystej.

Potrzebne Informacje:

 1. Dane stron aktu notarialnego, tj. imię (imiona), nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania, nr PESEL, seria i nr dowodu osobistego lub paszportu wraz z datą ważności,
 2. Jeżeli strona działa przez pełnomocnika potrzebny jest wypis udzielonego pełnomocnictwa,
 3. Stan cywilny strony darującej i obdarowanej (jeżeli były zawierane umowy majątkowe małżeńskie to wypis aktu notarialnego do wglądu przed umową),
 4. Wartość rynkowa nieruchomości,
 5. Czy działka jest zabudowana, jeżeli tak to:

- opis budynku/budynków,

- czy budynek wymaga remontu, jeżeli tak to jakiego lub czy przeznaczony jest do rozbiórki,

 1. Czy będzie ustanawiana służebność mieszkania, jeżeli tak to jaki zakres (czy na całej nieruchomości czy tylko np. 1 pokój),
 2. Nr telefonu/adres e-mail w przypadku ewentualnej potrzeby nawiązania kontaktu.