Spółki

SPÓŁKI

(W przypadku, gdy czynność notarialna dotyczy spółki)

Potrzebne dokumenty:

  1. Nr KRS spółki (o ile została już założona)
  2. Tekst jednolity umowy spółki
  3. Protokoły zawierające zmiany w umowie spółki

Potrzebne Informacje:

  1. Dane osób, które reprezentują spółkę, tj. imię (imiona), nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania, nr PESEL, seria i nr dowodu osobistego lub paszportu wraz z datą ważności,
  2. Jeżeli Spółka ma zostać zawarta to dane wspólników, tj. imię (imiona), nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania, nr PESEL, seria i nr dowodu osobistego lub paszportu wraz z datą ważności,
  3. Jeżeli Spółka działa przez pełnomocnika potrzebny jest wypis udzielonego pełnomocnictwa,
  4. Tekst umowy spółki, w szczególności: firma spółki, siedziba spółki, kapitał zakładowy, czas zawarcia spółki, ilość oraz wartość udziałów wraz ze sposobem ich objęcia (pokrycia udziałów), przedmiot działalności spółki, skład organów spółki,
  5. Nr telefonu/adres e-mail w przypadku ewentualnej potrzeby nawiązania kontaktu.