Sprzedaż

SPRZEDAŻ LOKALU

Potrzebne dokumenty:

 1. Numer księgi wieczystej
 2. Dane z dowodów osobistych/paszportów (tj. imię (imiona), nazwisko, imiona rodziców adres zamieszkania, nr pesel, seria i nr dowodu osobistego (jeżeli cudzoziemiec to data i miejsce urodzenia)
 3. Podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów, to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku darowizny po 2007 roku łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się obdarowanego z obowiązku podatkowego, zaś w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 4. pismo/zaświadczenie zgodnie z którym lokal jest/nie jest położony w strefie rewitalizacji,
 5. Jeżeli zakup z kredytu to umowy kredytu wraz z dokumentem Banku do ustanowienia hipoteki,
 6. Jeżeli jest służebność mieszkania to albo zgoda osób na zwolnienie ze służebności albo akt zgon, jeżeli te osoby zmarły,
 7. Jeżeli jest wpisana hipoteka w Dziale IV to albo promesa, z której wynika kwota zadłużenia albo zgoda na wykreślenie w związku z tym, że wierzytelność została spłacona,
 8. Świadectwo charakterystyki energetycznej sporządzone dla przedmiotu umowy,
 9. Zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych,
 10. Zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany.

Potrzebne Informacje:

 1. Dane stron aktu notarialnego, tj. imię (imiona), nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania, nr PESEL, seria i nr dowodu osobistego lub paszportu wraz z datą ważności,
 2. Jeżeli strona działa przez pełnomocnika potrzebny jest wypis udzielonego pełnomocnictwa,
 3. Wartość rynkowa lokalu,
 4. Sposób płatności: gotówka czy kredyt, ile zapłacono przed (gotówka czy przelew) ile będzie płacone później i w jakich terminach?
 5. Czy lokal mieszkalny wymaga remontu, jeżeli tak to jakiego?
 6. Warunki i data wydania lokalu,
 7. Nr konta bankowego sprzedających, jeżeli cena zapłacona po podpisaniu aktu,
 8. Nr telefonu/adres e-mail w przypadku ewentualnej potrzeby nawiązania kontaktu.

SPRZEDAŻ SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

Potrzebne dokumenty:

 1. Numer księgi wieczystej (o ile została założona)
 2. Dane z dowodów osobistych/paszportów (tj. imię (imiona), nazwisko, imiona rodziców adres zamieszkania, nr pesel, seria i nr dowodu osobistego (jeżeli cudzoziemiec to data i miejsce urodzenia)
 3. Podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów, to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku darowizny po 2007 roku łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się obdarowanego z obowiązku podatkowego, zaś w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 4. Zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej, o tym komu przysługuje powyższe prawo celem przedłożenia do aktu notarialnego,
 5. W przypadku, gdy dla spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego nie ma założonej księgi wieczystej, a będzie wola stron do założenia takiej księgi wieczystej - to dodatkowe zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej wydane celem założenia księgi wieczystej,
 6. Jeżeli zakup z kredytu to umowy kredytu wraz z dokumentem Banku do ustanowienia hipoteki,
 7. Jeżeli jest ustanowione prawo do zamieszkiwania to albo zgoda osób na zwolnienie z tego uprawnienia albo akt zgon, jeżeli te osoby zmarły,
 8. Jeżeli jest wpisana hipoteka w Dziale IV to albo promesa, z której wynika kwota zadłużenia albo zgoda na wykreślenie w związku z tym, że wierzytelność została spłacona,
 9. Świadectwo charakterystyki energetycznej sporządzone dla przedmiotu umowy,
 10. Zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych,
 11. Zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany.

Potrzebne Informacje:

 1. Dane stron aktu notarialnego, tj. imię (imiona), nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania, nr PESEL, seria i nr dowodu osobistego lub paszportu wraz z datą ważności,
 2. Jeżeli strona działa przez pełnomocnika potrzebny jest wypis udzielonego pełnomocnictwa,
 3. Wartość rynkowa lokalu,
 4. Sposób płatności: gotówka czy kredyt, ile zapłacono przed (gotówka czy przelew) ile będzie płacone później i w jakich terminach?
 5. Czy lokal mieszkalny wymaga remontu, jeżeli tak to jakiego?
 6. Warunki i data wydania lokalu,
 7. Nr konta bankowego sprzedających, jeżeli cena zapłacona po podpisaniu aktu,
 8. Nr telefonu/adres e-mail w przypadku ewentualnej potrzeby nawiązania kontaktu.

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

Potrzebne dokumenty:

 1. Numer księgi wieczystej
 2. Dane z dowodów osobistych/paszportów (tj. imię (imiona), nazwisko, imiona rodziców adres zamieszkania, nr pesel, seria i nr dowodu osobistego (jeżeli cudzoziemiec to data i miejsce urodzenia)
 3. Podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów, to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku darowizny po 2007 roku łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się obdarowanego z obowiązku podatkowego, zaś w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 4. wypis z rejestru gruntów z adnotacją, że przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej,
 5. Jeżeli działka miałaby być odłączana z księgi wieczystej to byłby potrzebny również wyrys z mapy ewidencyjnej z adnotacją, że przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej,
 6. wypis z kartoteki budynków z adnotacją, że przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej,
 7. pismo/zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości lub pismo/zaświadczenie, z którego wynika, że nieruchomość nie jest położona na terenie dla którego został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
 8. Jeżeli została wydana decyzja o warunkach zabudowy, to powyższa decyzja, wraz z adnotacją, że jest ostateczna,
 9. Jeżeli została wydane pozwolenie na budowę to wydana decyzja o pozwoleniu na budowę, wraz z adnotacją, że jest ostateczna,
 10. pismo/zaświadczenie zgodnie z którym nieruchomość jest/nie jest położona w strefie rewitalizacji,
 11. zaświadczenie, o tym, że nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu,
 12. Jeżeli zakup z kredytu to umowy kredytu wraz z dokumentem Banku do ustanowienia hipoteki,
 13. Jeżeli jest służebność mieszkania to albo zgoda osób na zwolnienie ze służebności albo akt zgon, jeżeli te osoby zmarły,
 14. Jeżeli jest wpisana hipoteka w Dziale IV to albo promesa, z której wynika kwota zadłużenia albo zgoda na wykreślenie w związku z tym, że wierzytelność została spłacona,
 15. Świadectwo charakterystyki energetycznej sporządzone dla przedmiotu umowy,
 16. Zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych,
 17. Zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany.

Potrzebne Informacje:

 1. Dane stron aktu notarialnego, tj. imię (imiona), nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania, nr PESEL, seria i nr dowodu osobistego lub paszportu wraz z datą ważności,
 2. Jeżeli strona działa przez pełnomocnika potrzebny jest wypis udzielonego pełnomocnictwa,
 3. Wartość rynkowa lokalu,
 4. Sposób płatności: gotówka czy kredyt, ile zapłacono przed (gotówka czy przelew) ile będzie płacone później i w jakich terminach?
 5. Czy lokal mieszkalny wymaga remontu, jeżeli tak to jakiego?
 6. Warunki i data wydania lokalu,
 7. Nr konta bankowego sprzedających, jeżeli cena zapłacona po podpisaniu aktu,
 8. Nr telefonu/adres e-mail w przypadku ewentualnej potrzeby nawiązania kontaktu.