Testament

Potrzebne Informacje:

  1. Dane osoby sporządzającej testament, tj. imię (imiona), nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania, nr PESEL, seria i nr dowodu osobistego lub paszportu wraz z datą ważności,
  2. Dane spadkobiercy, tj. imię (imiona), nazwisko, imiona rodziców, miejsce i data urodzenia,
  3. Dane osoby wydziedziczonej, zapisobiercy, wykonawcy testamentu lub innych osób wymienionych w testamencie, tj. imię (imiona), nazwisko, imiona rodziców, miejsce i data urodzenia,
  4. W przypadku, gdy spadkodawca chce dokonać zapisu/zapisu windykacyjnego, np. nieruchomości/spółdzielczego prawa do lokalu to opis nieruchomości/spółdzielczego prawa do lokalu wraz ze wskazaniem nr księgi wieczystej (o ile jest założona)
  5. Nr telefonu/adres e-mail w przypadku ewentualnej potrzeby nawiązania kontaktu.