Umowa majątkowa małżeńska

Potrzebne Informacje:

  1. Dane stron aktu notarialnego, tj. imię (imiona), nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania, nr PESEL, seria i nr dowodu osobistego lub paszportu wraz z datą ważności,
  2. Akt małżeństwa (o ile zostało już zawarte),
  3. W przypadku, gdy były wcześniej zawierane umowy majątkowe małżeńskie to wypis aktu notarialnego, na podstawie którego zostały zawarte,
  4. Nr telefonu/adres e-mail w przypadku ewentualnej potrzeby nawiązania kontaktu.